2009. 1. félév

Tavaszi műsorunk, de különösen a 45. éves évfordulónk fennállálásának megünneplése kapcsán domborodott ki észrevehetően, hogy egyesületünk olyan összekötő kapocs, amely évtizedeken át, társadalmi változások mellett is, együtt tudott tartani egy közösséget. A közös kultúrára, a közös múltra hivatkozva építettük a jövőt, mert jól tudtuk, hogy egy közösség önismeret és öntudat nélkül képtelen megmaradni. Senkit sem köteleztünk hazafiasságra, magyarságtudatra, közösségi áldozatkézségre, de felkínáltuk mindenkinek ezt a lehetőséget is. A nemzeti műveltség még senkinek sem ártott, hiányát viszont ma egyre jobban érezhetjük. Törekszünk arra, hogy tagjainknak, barátainknak legyen magyar értékismerete, értéktudata. Érdemes az egykori vallás- és közoktatási minisztert Klebelsberg Kunót idézni: „a kis nemzetek egyetlen esélye a minőség”. Erre a minőségre törekedtünk a tavaszi idényre összeállított műsorunkban is.

1. Január 22-én dr. Romsics Ignác egyetemi tanár, történész a trianoni és a párizsi békeszerződésről tartott előadást. A kiválóan felkészült előadó kiemelte, hogy az I. világháborút lezáró 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elveszítette területének 67 és lakosságának 58 százalékát. Ha a Magyar Királyságon belül területi és politikai autonómiát élvező Horvátországot is beszámítjuk, akkor a területi veszteség 71 százalékra szökik, a népesség pedig 63 százalékra. Az elcsatolt területeken élő több mint 10 millió ember közül 3,2 millió volt magyar. Ezek mintegy fele közvetlenül a új határok túloldalán élt. A hatalmas veszteségek, a nemzetiségi elv tökéletlen alkalmazása és a kisebbségi sorba került magyarság helyzete miatt a trianoni békeszerződés a magyar történelmi tudat egyik legneuralgikusabb pontjává vált. A napjainkban is tapasztalható érzékenységek mellett Romsics Ignác rámutatott a nagyszámban burjánzó tévhitekre és legendákra is.

2. Február 5-én, az egyesület rendes közgyűlése után Mag. Kautny Endre pénztárosunk, Szepes-járásunkról készített videofilmjét tekinthettük meg. Közel két évtizede járjuk a Kárpát-medencét és a környező országokat azzal a szüntelen vágyakozással, hogy mindig újabb látványos-látható, magyar vonatkozású kulturális kincseket ismerjünk meg. Tavaly szeptemberben, főképpen a Szepességben, kismértékben Sáros megyében jártunk. Lőcse, Késmárk, Szepeskáptalan, Szepesváralja, Bártfa, Ólubló, majd Hibbe műemlékei mellett megannyi irodalmi (Jókai, Mikszáth, Krúdy) és művelődéstörténeti vonatkozással rakhattuk teli virtuális kincses ládánkat. Szepesség valóban a természetnek (Magas-Tátra), a történelemnek (kuruc kor), a népeknek-nemzetiségeknek, művészeteknek terített asztala.

3. Február 19-én Márai Sándor halálának 20. évfordulója alkalmából tartott emlékelőadáson dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár, irodalomtörténész rámutatott ara, hogy Márainak Budapesten csak 1990-től kerültek újra az olvasók elé a könyvei. 2003-ban Mészáros Tibor 911 lapos kötetben adta közre az általa s róla írott munkák jegyzékét, ami szinte példátlan vállalkozásnak számíthat. 1998-ban A gyertyák csonkig égnek olasz változata bestseller lett, az 1999-ben rendezett könyvvásáron a Die Glut lényegesen nagyobb visszhangot váltott ki, mint bármely más magyar szerző műve. Az előadó mukásságát dr. Deréky Pál, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszék irodalom tanára méltatta.

4. Március 7-én meghívásunkra a 40 éves Kassai Thália Színház színészei W. Somerset Maugham Imádok férjhez menni c. vígjátékát, mutatták be nagy bravúrral. W. Somerset Maugham 30 év alatt 30 színdarabot írt – szinte csupa kasszasikert – kitűnően ismerte a színpad művészetét és művészeit. Ezek az iróniával, öngúnnyal, rengeteg élettapasztalattal. a különleges és érdekes esetek kiválasztásának képességével és hanyagnak tűnő, mégis lényegretörő előadásmóddal alkotott darabok.

5. Március 19-én Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató volt a vendégünk. Középiskolás kora óta gyűjti és tanulmányozza a nép szellemi és tárgyi értékeit. Erdély minden tájegységén kutatott, de bécsi előadásában különösen a Mezőséget és a moldvai magyar népballada- és népdalkincset emelte ki és mutatta be. „Szerencsések vagyunk abban, hogy Magyarországon beindult a táncház-mozgalom, amely átlépte Magyarország határait, de még Európa hátárait is. Szerte a világon magyar mintára egyre több országban szerveznek táncházakat. Ebben élenjárók a japánok. Ez az a mozgalom, ami az egész világ magyar ifjúságát összefogta, de nem csak a magyart, mert a zene és a tánc az a nyelv, amin a legjobban lehet értekezni”- mondta Kallós Zoltán. A tudós kutató mellett két diáklánya, Füleki Renata és Topai Kinga énekelt hiteles népdalokat az esten.

6. Március 28-án a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc társulat a Lesz Vegasz című krízis-

kabaréjával lépett fel a Studio Moliére színpadán. A felhőtlen szórakozás és nevetés ezen alkalommal sem maradt el.

7. Április 1-én, a 2008-as reneszánsz év jegyében a Magyar Diákok Egyesületével (MDE- VUS) az osztrák kézirattárba látogattunk, ahol szemügyre vehettük a mátyás-corvinák itt őrzött példányait. A látogatás egyszeri alkalom volt, mert akkor nem volt kiállítás. Németnyelvű vezetőnk: Hofrat Dr. Ernst Gamillscheg volt. Ezután pedig a magyar nagykövetség Bankgasse-i épületének festményeit és termeit tekintettük meg.

8. Április 25-én, az „Europa”-Club fennállása 45. évfordulójára rendezett gálaműsoron Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Kuratórium elnöke az Árpád fejedelem-díj átadása alkalmából a következőket mondta: „Az egyesület vezetői évtizedek eltelte után sem alkudtak meg, nem engedtek 56-ból. Nem hagyták magukat megvásárolni, nem vették igénybe a Kádár-rendszer szolgálatait, az ingyenes magyarországi utakat, a közpénzből biztosított nyaralásokat, sőt akkor is hűek maradtak 56 szelleméhez, amikor a hűségesek már ama rodostói diófa árnyékában is elfértek volna. Nem adták el júdáspénzért 56 örökségét. Az „Europa”-Clubból nem lett soha Kádárék ötödik hadoszlopa és vezetői menekülésük után először csak 1989. június 16-án, Nagy Imre és társai temetése alkalmából látogattak el szülőhazájukba, azon belül is a Hősök terére és helyezték el koszorújukat a hősök koporsójánál. Nem ok nélkül került be a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába és a Magyar Örökség arany-könyvébe a szöveg: „A bécsi Európa-Club hűsége 1956 szelleméhez magyar örökség.Ugyanezen örökség jegyében nyújtjuk át most a bécsi, az ausztriai magyarságnak, a Klubnak, Smuk Andrásnak az Árpád fejedelem-díjat, melyet közös apánk halálának 1100. évében alapított, s adományoz azóta A Magyar Művészetért Kuratóriuma és Herend.” A gálaműsor ünnepi szónoka dr. Kubassek János volt, akinek beszédét az évkönyvünkben fogjuk közölni. A rendezvény ünnepi hangulatát a Garam Menti Néptánc Együttes (Léva) Nemzetek táncai c. műsora emelte. Az egyesület közel félszázados ünnepségét rendkívül sok külföldi és hazai vendég mellett a DUNA TV is megtisztelte jelenlétével.

9. Május 14-én Bedécs Gyula, tanár, a külföldi magyar történelmi és műemlékek szorgalmas

kutatója bevezető előadást tartott a küszöbönálló bosznia-hercegovinai kirándulásunkhoz.

10. Május 19-23. között kulturális kirándulást szerveztünk Boszniába és Hercegovinába.

Miért éppen Ide?
Mert évszázadokon át közös volt a sorsunk (ne csak a török időkre, ha-

nem az azt meg megelőző korra is gondoljunk), mert a keleti világot idézi, mert minden hiedelem ellenére béke van.

Az ország 1992-ig 3 nemzetiség kultúrájának, életstílusának érdekes elegye volt. A polgárháború után ez a békés együttélés megszűnt, a muzulmán szlávok, az ortodox szerbek és a katolikus horvátok egy országon belül három teljesen külön álló területet különítettek el. A háború tönkretette az infrastruktúrát, a gazdaságot, rengetegen vándoroltak ki az országból. A háború véget ért, de nagy kérdés, hogy mikor fog az ország újra régi fényében tündökölni. Ötnapos körutunk tapasztalata az volt, hogy itt bizony az élet élni akar. A közbiztonság meglepően jó, a bosznia-hercegovinaiak barátságosak és kedvesek. A politikai stabilitás kialakulásához még több idő szükséges, de a turisták ebből az enyhe bizonytalanságból általában semmit sem éreznek, a több mint tíz évvel ezelőtti háborúra legfeljebb a romos épületek emlékeztetnek. Mi a következő útvonalat választottuk: Jajce, Travnik Illidzsa, Szarajevó és Mosztár, mert ezen az útszakaszon található a legtöbb magyar emlék.

Szarajevó a háború előtt Európa egyik legnyüzsgőbb és legszínesebb fővárosa volt. Gazdag történelmének köszönhetően mecsetek, török bazárok, piacok, ókeresztény emlékek egyaránt megtalálhatók. A polgárháború, amelyben több mint 10000 ember életét vesztette, véget vetett a szerbek, muszlinok, horvátok, zsidók és törökök békés együttélésének. Szarajevó most kezd magához térni a sokkból, kinyitottak az üzletek, a szállodák, éttermek, de a régi nyüzsgés is kezd visszajönni. Mostart a törökök alapították a 15. században, stratégiai átkelőhely volt a Neretván. A város a Neretva fölött átívelő, több mint 400 éves török hídról volt híres, ezt azonban a horvát ostromlók berobbantották a gyönyörű zöld folyóba. A csodás emlékmű ma már magyar segítséggel helyre van állítva, és érzékelhető az is, hogy a folyó két oldalán élő törökök és horvátok kezdenek újra egymásra találni. Bővebb leírás az évkönyvünkben fogunk közölni.

Örömmel tudatjuk tagjainkkal és barátainkkal, hogy a Pázmáneumból való szégyenteljes eltávolításunk után a folyó év június elsejével sikerült új irodát nyitnunk, ahol nemcsak vezetőségi üléseket, megbeszéléseket és találkozókat tudunk tartani, de 45 éves irattárunkat is el tudjuk helyezni. Hivatalos címünk tehát: A-1020 Wien, Nordwestbahnstrasse 91/24.

Intenzíven dolgozunk az új évkönyvünkön, amelyet őszre szeretnénk átnyújtani tagságunknak, valamint szorgalmasan aktualizáljuk a honlapunk is.

Bécs, 2009-06-12,

Smuk András, elnök

Egyesületi krónika 2008 ősz

EGYESÜLETI KRÓNIKA 2008 ősz AVAGY EGY ETÜD A MEGMARADÁSRÓL

Adyval szólva, ha a „Templomot” (a magyar önazonosság és összetartás, nyelvi és kulturális nemzetegység otthonát) nem építjük föl, „népét a Hadúr is szétszórja”, s fölolvaszt a világ kohója. Kis „templomunknak”, az „Europa”-Clubnak az alapkövét 1964. áprilisában fektettük le. Akármilyen kicsi volt is ez az építkezés kezdetben, azonnal volt távlati célja. Ha semmi más, egy bizonyosan, hogy idegen közegben is megmaradjunk. Negyvenöt év után büszkeséggel tölt el bennünket az a tudat, hogy nemcsak megmaradtunk, de jelentős színfolt lettünk a nyugati magyarság újfajta palettáján.

A fentieket szépen dokumentálja a 2008-as évi őszi munkánk.

1. Szeptember 11-én Juhász László A bűnbak – gróf Esterházy János vértanúsága c. dokumentumfilmje bemutatásával kezdtük az őszi szezont. Rendezvényünk díszvendége volt a Rómából érkezett, Esterházy Malfatti Alice grófnő, az ártatlanul meghurcolt felvidéki magyar politikus lánya.  Esterházy Jánost a szlovák Nemzeti Bizottság 1947. szeptember 16-án, egyetlen ülésen halálra ítélte. Majd elnöki kegyelemben részesült s életfogytiglani ítéletet kapott. 1957. március 8-án halt meg egy morvaországi börtönben.

Juhász László ezen a rendezvényünkön az újra kitört súlyos betegsége miatt már nem tudott részt venni. A történész-újságíró, az 1956-os emigráció kimagasló személyisége november 22-én hunyt el, 75 éves korában. Juhász László számos kultúrtörténeti kirándulásunkat örökítette meg filmkamerájával. Büszkén őrizzük a vendégkönyvünkbe beírt sorait, amelyekben az „Europa”-Clubot szellemi szülőföldjének jelölte meg.

2. Szeptember 18-21. között a Szepességbe kirándultunk. Zsére, Farkasvölgy, Késmárk, Lőcse, Szepesvár, Bártfa, Ólubló, Hibbe, és a hazaúton Selmecbánya voltak körutunk legfontosabb állomásai. Négy nap alatt sok száz kilométert tettünk meg. Vártól várig, főtértől főtérre, gótikus oltártól kisvárosi helytörténeti múzeumig barangoltunk. Tárogatószó mellett koszorúztuk meg Thököly Imre kuruc fővezér sírját Késmárkon, és mezei virágokból készült csokrot helyeztünk el Balassi Bálint sírjánál Hibbén.

3. Október 9-én a régi városháza barokktermében a régi korok muzsikáját megszólaltató Kecskés Együttes Mátyás király zenés emlékezete c. koncertjét hallhattuk. A reneszánsz életérzést kifejező dalok és táncok, az egzotikus hangszerek elbűvölték a jelenlevőket.

4. Változó világunk c. jubileumi évkönyvünket (15. kötet) október 17-én, Budapesten a Közép-Európa Kulturális Intézetben Székely Szabó Zoltán és Smuk András mutatta be. A könyvbemutatót dr. Újváry Gábor történész vezette be. A rendezvényen közreműködött még dr. Csorba László történész, velencei és római kirándulásaink szakmai vezetője, és Nagy Csaba tárogatóművész.

5. Október 25-én a Magyar Diákok Egyesületével (MDE-VUS) Pozsony és Burgenland után egész napos autóbusz kirándulást szerveztünk Máriacellbe. A bazilika meglátogatása után a kincstár megtekintése volt a program. Ennek a kincstárnak az óriási magyar vonatkozású anyagát egy fiatal, Szombathelyről származó művészettörténész nagy szaktudással mutatta be nekünk. Később az Europeum épületét tekintettük meg, ahol a kontinens minden országát 1-1 fiatal által tervezett kiállítási anyag mutatta be. Magyarországot például a diákegyesület elnöke, Szabados Viktor képviselte.

6. November 8-án került sor a már hagyományos Deutsch Altenburg-i megemlékezésünkre, amelyről a mosonmagyaróvári egyetemi tanár, dr. Bierbaum Lajos így ír: „Bad Deutsch Altenburg (Németóvár) egy kis osztrák város, ahol tisztelik a magyarokat, és büszkék arra, hogy Szent István király alapította Mária-templomukat. November 8-án a halottakra történő emlékezést ökumenikus gyászistentisztelet keretében tartották meg, amelyen jelen voltak a felvidéki és az ausztriai magyarság képviselői is a magyarországi emlékezőkkel együtt. Az istentiszteleten Pozsonyból dr. Herdics György apát, Bécsből Karvanszky Mónika és Soós Mihály református lelkészek, s Mosonmagyaróvárról Kiss Miklós evangélikus esperes volt a szónok. Az istentisztelet után a résztvevők kivonultak a sírkertbe, ahol az ausztriai magyarok által emelt szimbolikus sír található. Itt elesett őseinkre dr. Csáky Pál, az MKP elnöke, és Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere emlékezett. A résztvevők gyertyákat gyújtottak, elhelyezték a síron virágaikat és a kegyelet koszorúit.”

7. November 15-én a francia kulturális intézet, a Studio Moliéreben került sor a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc társulat Arrivederci roma c. kabaréműsorának bemutatójára. A nagyszámú közönség ezúttal is kiválóan szórakozott.

8. November 21-én kérésünkre Vas megye mutatkozott be a Collegium Hungaricum termeiben. A rendezvény több programpontból állt. Először Németh József fotóművész légifotók segítségével a megye természeti és kultúrtörténeti értékeit mutatta be. Ezt követően Mészáros Szabolcs, fiatal festőművész tárlatát tekinthettük meg. Majd vasi borok, és rétesek elfogyasztása után a Boglya Népzenei Együttes húzta a zenét a már jó kedvű társaságnak.

9. November 28-án családi programot kínáltunk. Meglepően sok óvodás és kisiskolás kacagta végig Patka Heléna (A békakirály) és Dvorák Gábor (Játsszunk pantomimet) zenés, interaktív mesejátékát.

10. December 20-án karácsonyi vendégséggel búcsúztunk a nekünk 21 évig otthont adó Pazmaneumtól. Valentiny Géza prelátus úr adventi gondolatai után Macskássy Imre Géza mandolinművész meghitt hangulatban karácsonyi dallamokat szólaltatott meg. A karácsonyfa alatt tagságunk számára most is ott voltak a könyvajándékok. 

Az „Europa”-Club 1987 őszén kapott otthont a Pazmaneumban. A 20 év alatt kb. 400 rendezvényt szerveztünk. Ha nem is mindet az egykori papnevelde dísztermében, de a zömét igen. Nem vagyunk kimondottan egyházi egyesület, ennek ellenére közel 10 püspök és főapát volt a vendégünk. A rendszerváltás után szép számban fordultak meg nálunk miniszterek, államtitkárok, nagykövetek és politikusok. Előadóink voltak a MTA elnökei, a magyar tudományos és szellemi élet képviselői. A magyar irodalom és színházi élet legkiválóbbjai léptek fel nálunk. Nevüket felsorolni is hosszú lenne most. Nem egyszer voltak vendégeink a magyar zene és folklór reprezentánsai. Nem egyszer referáltak nálunk a nyugati magyarság és a kárpát-medencei magyarság képviselői.

Mindezek a rangos vendégek nemcsak az „Europa”-Club, hanem a Pazmaneum hírnevét is messzemenően öregbítették.

Bécs, 2009-01-10                                                                                         Smuk András 

Közreműködtek 1993-2008

Eloadóink voltak, felléptek és a musorban közremuködtek:

2008:

Ács Zoltán (Szombathely), Bécsi banda együttes, Boda László (Szombathely), Boglya Népzene Együttes (Szombathely), Bokréta Népzene Együttes (Szany), Dr. Csáky Pál (Pozsony), Csáky Zoltán (Budapest), Dr. Csorba László (Budapest), Dvorák Gábor (Budapest), Gogös Norbert (Budapest), Gruppen-Hecc (Marosvásárhely), Herdics György (Pozsonypüspöki), Jókai Színház – Komárom, Karvanszky Mónika (Bécs), Kecskés Együttes (Szentendre), Kiss Miklós (Mosonmagyaróvár), Kocsis Márta, Kóka Rózália (Érd), Macskássy Imre Géza (Érd), Majthéni László (Szombathely), Malfatti Esterházy Alice (Róma), Mátyás Tiborné (Szombathely), Mészáros Szabolcs (Szombathely), Myung Ju Yeu (Bécs), Nagy Csaba (Nyíregyháza), Nagy Veronika (Bécs), Németh József (Szombathely), Patka Heléna (Budapest), Peredi Noi Énekkar, Dr. Smuk András (Bécs), Szabados Viktor (Bécs), Szabó András (Budapest), Szabó Miklós (Mosonmagyaróvár), Székely Szabó Zoltán (Bécs), Dr. Újváry Gábor (Budapest), Valentiny Géza (Bécs), Dr. Vizi E. Szilveszter (Budapest).

2007:

Ambrus Lajos (Szombathely), Barát András (Sopron), Berecz András (Budapest), Czakó Gábor (Budapest), Csabai László (Sopron), Cselényi László (Budapest), Dr. Csorba László (Budapest), Dénes József (Erdély), Egyed Ákos (Kolozsvár), Engelmayer Ákos (Varsó), Fekete Zsolt, Josef Gittel (Deutsch Altenburg), Gruppen-Hecc (Marosvásárhely), Híd Vegyes Kar (Somorja), Kautny Endre (Bécs), Komáromi Jókai Színház, Maczkó Mária (Tura), Magro Erzsébet (Velence), Mátyás Tiborné (Szombathely), Meister Éva (Szolnok), Muzsikás Együttes (Budapest), Nagy Csaba (Nyíregyháza), Néágai István (Erdély), Ördög Miklós Levente (Erdély), Simon ferenc (Bécs), Solymár Mónika (Bécs), Dr. Smuk András (Bécs), Soós Mihály (Bécs), Szabadi Nóra (Erdély), Szabó Miklós (Mosonmagyaróvár), Szöllosy Pál (Zürich), Dr. Tardy János (Budapest), Tollas Gábor (erdély), Tompa Miklós Társulat (Marosvásárhely), Valentiny Géza (Bécs), Varga Edit (Budapest), Veress János (Vas megye), Zonda Attila (Erdély)

2006:

Aich Péter (Pozsony), Alexa Károly (Szombathely), András Mihály (Bécs), Bacsovics Nóra, Dr. Bakos István (Budapest), Balog Norbert, Balogh László (Szeged), Bárdos Ágnes (Szenc), Dr. Beér Miklós (Vác), Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzet Színház, Bécsi Magyar Iskola, Boda László (Szombathely), Boráros Imre (Révkomárom), Corda Fratrum énekkar (Pozsony), Czigány Lóránt (London), Dr. Csáky Pál (Pozsony), Demjanics Mária (Bécs), Dohnányi Trió (Szombathely), Duna utcai gimnázium (Pozsony), Dr. Duray Miklós (Pozsony), Erdélyi György (Budapest), Josef Gittel (Deutsch Altenburg), Dr. Görömbei András (Debrecen), Henics Tamás (Bécs), 72. sz. Széchenyi István cserkészcsapat (Bécs), Dr. Horváth Tamás (Bécs / Budapest), Jávorszky Béla (Budapest), Dr. Juhász László (Fraknó), Juhászné Takács Borbála (Fraknó), Kassai Thália Színház, Kobzos Kiss Tamás (Budapest), Koronczay Lilla (Budapest), Lazarovits Szilvia (Budapest), Mag. Lengyel Ferenc (Bécs), Lezsák Sándor (Lakitelek), Liszt Ferenc Énekkar (Bécs), Magyarpalatkai Zenekar (Erdély), Markó Péter (Szombathely), Molnár Gabriella (Budapest), Müller Péter (Budapest), Münz András (Budapest), Nyisztor Ilonka (Pusztina), Pap Péter (Bécs) Papp Gabriella (Bécs), Patka Heléna (Budapest), Beáta Pozitíva (Bécs), Radics Éva (Tarcsafürdo), Dr. Smuk András (Bécs), Soltész Ágnes (Budapest), Soós Mihály (Bécs), Szabó András (Budapest), Szego András (Budapest), Szekeres P. Mónika (Budapest), Székely Szabó Zoltán (Bécs), Szickné Tóth Kornélia (Budapest), Szigligeti Társulat, Szokolay Sándor (Sopron), Tófalvi Zoltán (Marosvásárhely), Toma László (Bécs), Valentiny Géza (Bécs), Víg György (Budapest)

2005:

Dr. Bakos István (Budapest), Bárdos Ágnes (Felvidék), Dr. Bencze Lajos (Dalmácia / Hvar szigete), BM Duna Muvészegyüttesének szólistái, Dr. Brezsnyánszky Károly (Budapest), Corda Fratrum énekkar (Pozsony), Csapó Nándor (Eszék), Dr. Csáky Pál (Pozsony), Dr. Csávossy György (Marosvásárhely), Csíki Játékszín (Csíkszereda), Dénes Sándor (Bécs), Erdélyi György (Budapest), Dr. Fónagy Zoltán (Bécs / Budapest), Fehérváry Lilla, Gaál Adrienn (Pozsony), Josef Gittel (Deutsch Altenburg), Dr. Görömbei András (Debrecen), Dr. Halmai János (Budapest), Hegedus Aija (Budapest), Horváth István (Bécs), Jarábik Gabriella (Pozsony), Jávorszky Béla (Budapest), Kalamajka Együttes (Budapest), Kautny Endre (Bécs), Kilyén Ilka (Marosvásárhely),  Dr. Kordos László (Budapest), Kontra Ferenc (Újvidék), Krommer Kinga (Pozsony), Dr. Kubassek János (Érd), Dr. Kuti László (Budapest), Dr. Nádor Annamária (Budapest), Papp Gabriella (Bécs), Pusztay Csaba (Bécs), Ritiu Ilka Krisztina (Marosvásárhely), Ritiu Ion (Marosvásárhely), Dr. Scharek Péter (Budapest), Dr. Hans Peter Schönlaub (Bécs), Szabó András (Budapest), Tompa Miklós Társulat (Marosvásárjhely), Tóth György (Budapest), Valentiny Géza (Bécs)

2004:

Dr. Bedécs Gyula (Szombathely), Dr. Borbándi Gyula (München), Bujdosó Alpár (Bécs), Dr. Csáky Pál (Pozsony), Csíki Játékszín (Csíkszereda), Dr. Csúri Károly (Bécs / Szeged), Dr. Deák Erno (Bécs), Dénes Sándor (Bécs), Dinnyés József (Budapest), Eperjes Károly (Budapest), Dr. Éger György (Budapest), Fabatka Zenekar (Szeged), Fall Ilona, Dr. Fónagy Zoltán (Bécs / Budapest), Jégh Izabella (Pozsony), John Katalin (Bécs), Dr. Juhász László (Fraknó), Kányádi Sándor (Kolozsvár), Kobzos Kiss Tamás (Budapest), Kocsárdi Levente, Kovács István (Budapest), Kösöntyu Néptánccsoport (Lakitelek), Kranl Olga (Bécs), Lezsák Sándor (Lakitelek), Liszt Ferenc Énekkar (Bécs), Loss Dominik (Bécs), Maga Mariann (Zsére), Matuska Márton (Újvidék), Nagy Károly (Bécs), id. Orbán István (Bécs), Pécsi L. Dániel (Budapest), Nagy Csaba (Nyíregyháza), Sellei Zoltán (Budapest), Simon Ferenc (Bécs), Dr. Smuk András (Bécs), Sonora Hungarica Consort kamarazenekar, Soós Mihály (Bécs), Szabó András (Budapest), Dr. Szabó Rezso (Pozsony), Székely Szabó Zoltán (Bécs), Tompa Miklós Társulat (Marosvásárhely), Zsérei Noi Kórus (Zoborvidék)

2003:

Bányász Sabine-Gabriele (Bécs), Dr. Bedécs Gyula (Szombathely), Dr. Berek Lajos(Budapest), Beregszászi Olga (Budajeno), Dr.Bod Péter Ákos (Budapest), Boráros Imre (Komárom), Dr. Csernohorszky Vilmos (Neuburg/ Bajorország)), Dr. Csordás Eors (Bécs), Dr. Csúri Károly (Bécs), Dr. Deák Erno (Bécs), Dr. Fazekas István, (Bécs), Dr. Gereben Ferenc (Budapest), Hahota Színtársulat (Csíkszereda), Heller Csilla (Ménfocsnak), 72. sz. Széchenyi István cserkészcsapat (Bécs), Illyés Gyula Általános Iskola gyermekkórusa – Hévíz, Imre Zoltán (Budapest), Dr. Juhász László (Fraknó), Dr. Kiss Elemér, (Marosvásárhely), Kobzos Kiss Tamás(Budapest), Dr. Kubassek János (Érd), Kulcsár Béla (Ménfocsanak), Lezsák Sándor (Lakitelek), Lukács Margit (Bécs), Matuska Márton (Újvidék), Mészáros Marci(Ménfocsnak), Módos László (Bécs), Musica Antiqua (Hévíz), Nagy Anikó (Ménfocsanak), Nyisztor Ilonka (Pusztina), Puskás Péter (Bécs), Pusztay Csaba (Bécs), Pusztinai Hagyományorzo Tánccsoport (Moldva), Radics Éva (Felsolövo), Dr. Ress Imre Budapest) , Rudolf Schütz (Bécs), Sellei Zoltán (Budakeszi), Dr. Silling István (Kupuszina), Dr. Smuk András (Bécs), Sustig Zoltán (Tokaj), Sylvester Lajos (Sepsiszentgyörgy), Dr. Szöllosy Vágó László (Szabadka), Tóth Tibor (Komárom), Tokés László(Nagyvárad), Valentiny Géza (Bécs), Dr. Vékony László (Csantavér), Wilhelm József (Doroszló), Dr. Zelnik József (Budapest).

2002:

Dr. Juhász László (Fraknó), Dr. Bedécs Gyula (Szombathely), Radics Éva (Felsolövo), Imre Zoltán (Bud
apest), Bod Péter Ákos (Budapest), Sellei Zoltán (Dunakeszi),Lezsák Sándor (Lakitelek), Dr. Kubassek János (Érd), Dr. Kiss Elemér (Marosvásárhely), Beregszászi Olga (Budajeno), Fazekas István (Bécs), Tokés László (Nagyvárad),Csángómagyar folklóré-csoport (Pusztina, Klézse), Dr. Zelnik József (Budapest), Hahota kabaré-együttes (Marosvásárhely), Bányász Szabina (Bécs), Sylvester Lajos (Sepsiszentgyörgy), Kobzos Kiss Tamás (Budapest), Musica Antiqua együttes (Hévíz), Nagy Anikó és Kulcsár Béla (Ménfocsanak)

2001:

Gruppen-hecc kabaré-együttes (Marosvásárhely), Dr. Zelnik József (Budapest), Dr. Fried István (Szeged), Dr. Józsa László (Szabadka), Dr. Hornyik Miklós (Budapest), Dr. Tokéczki László (Budapest), Berecz András (Budapest), Lejárt Útlevél zenekar (Pozsony), Dupka György (Ungvár), Credo énekegyüttes (Kárpátalja), Farkas Zoltán (Zalaegerszeg), Böröndi Lajos (Mosonmagyaróvár), Takács István (Mosonmagyaróvár), Gábor Józsefné (Mosonmagyaróvár), Dr. Zétényi Zsolt (Gyor), Döbrentei Kornél (Budapest), Farkas Árpád (Sepsiszentgyörgy), Görömbei András (Debrecen), Oláh János (Budapest), Nagy Gáspár (Budakeszi), Csémy Tamás (Budapest), Berecz András (Budapest), Dr. Kubassek János (Érd), Heinemann Péter (Újvidék), Klemm József (Újvidék), Léphaft Pál (Újvidék), Dr. Kabdebó Zoltán (Miskolc), Dr. Gecsényi Lajos (Budapest), Dr. Újváry Gábor (Bécs), Dr. Ivanics Mária (Szeged), Dr. Rédei Károly (Bécs), Ott Éva (Bécs), Coresi Cathi (Bécs), Liszka Kati (Bécs), Liszka Marci (Bécs), Czira Péter (Bécs).

2000:

Birinyi József (Budapest), Felvidéki muvészek, Dr. Medvigy Endre (Budapest), Dr. Szabó András (Budapest), Dr. Nemeskürty István (Budapest), Liszt Ferenc Énekkar (Bécs), Dr. Kögl Lénárd, Varga Vilmos (Nagyvárad), Székely Szabó Zoltán (Bécs), Hegedus Aija (Budapest), Jávorszky Béla (Tallinn), Dr. Kubassek János (Érd), Dr. Marosi Endre (Budapest), Dr. Salamon Konrád (Budapest), Valentiny Géza (Bécs), Mácsai Pál (Budapest), Cserje Zsuzsa (Budapest), Faragó Laura (Budapest), Dr. Varga Sándor (Pozsony), Ibrice ének- és néptánccsoport (Zoboralja), Bécsi Magyar Egyházközség ifjúsági csoportja.

1999:

Fazakas Erno (Sepsiszentgyörgy), Márton Lóránt (Sepsiszentgyörgy), Nagy Csongor (Sepsiszentgyörgy), Varga Vilmos (Nagyvárad), Kiss Törék Ildikó (Nagyvárad), Kobzos Kiss Tamás (Budapest), Jánosi Együttes (Budapest), Mag. Franz Küberl (Graz), Székely Szabó Zoltán (Bécs), Dr. Csúri Károly (Bécs), Dr. Smuk András (Bécs), Tóth János (Zalaegerszeg), Buda Erno (Nagykanizsa), Nagykanizsai Bányász Fúvószenekar, Dr. Gergátz Elemér (Mosonmagyaróvár), Rosonczy Ildikó (Budapest), Dr. Bóna Gábor (Budapest), Musica Pannonica noi kórus (Zenta), Tófalvi Zoltán (Marosvásárhely), Dr. Kóda László (Budapest), Dr. Medvigy Endre (Budapest), Dr. Újváry Gábor (Budapest), Dr. Szakály Sándor (Budapest), Faragó Laura (Budapest), Maczkó Mária (Tura), Dr. Szabó András (Budapest), Petrás Mária (Budapest), Ladányi Ferenc (Budapest), Horváth Gyula (Budapest),Dinnyés József (Budapest), Canterina leánykórus (Hévíz), Magyar Operaház tárogatóegyüttese, Turai Énekmondók, Ifjúsági Néptánccsoport (Tura), Schermann Rudolf (Bécs), Dr. Kubassek János (Érd), Ft. Veres Árpád (Bécs), Macskássy Imre Géza (Érd), Macskássy Imre András (Budapest), Zsolt Péter (Budapest).

1998:

Dr. Juhász László (Fraknó), Csongrádi Kata (Budapest), Gazda József (Kovászna), Szilágyi Zsolt (Sepsiszentgyörgy), Szilágyi Zsolt Herbert (Sepsiszentgyörgy), Seregély István (Eger), Katona Tamás (Budapest), Maczkó Mária (Tura), Dr. Szabó András (Budapest), Marosvásárhelyi Székely Népi Együttes, Dr. Kárpáti László (Sarród), K. Lengyel Zsolt (München), Borbándi Gyula (München), Dr. Németh Zsolt (Budapest), Tokés László (Nagyvárad), Kabos László (Budapest), Dr. Borsi-Kálmán Béla (Párizs), Ft. Hegyi György (Bécs), Koger Katalin (Felsopulya), Karal Viola (Felsopulya), felsopulyai gyerekcsoport.

1997:

Boráros Imre (Révkomárom), Dr. Richard Prazák (Brünn), Szekeres László (Szabadka), Dr. Jakubinyi György (Gyulafehérvár), Fekete Gyula (Budapest), Dr. Görömbei András (Debrecen), Szokolay Sándor (Sopron), Sas József (Budapest), Mezey Katalin (Budapest), Oláh János (Budapest), Bella István (Budapest), Majoros Sándor (Budapest), Monoszlóy Dezso (Bécs), Dr. Juhász László (Fraknó), Dr. Várszegi Asztrik (Pannonhalma), Kuncz László (Pécs), L. Kecskés András (Budapest), Dr. Erdélyi Géza (Révkomárom), Simon Aladár (Budapest), Duray Miklós (Pozsony), Csáky Pál (Pozsony), Nagy László (Pozsony), Dr. Varga Sándor (Pozsony), Illyés Kinga (Marosvásárhely), Valentiny Géza (Bécs), Zádori Edua (Bécs).

1996:

Thirring Viola (Budapest), Orihodosi Muvelodési Egyesület énekkara, Gálfalvi György (Marosvásárhely), Káli Király István (Marosvásárhely), Kovács András Ferenc (Marosvásárhely), Dupka György (Ungvár), Füzesi Magda (Beregszász), Gortvay Erzsébet (Ungvár), Dr. Szöllosy Tibor (Técso), Lajtha Ildikó (Budapest), Lajtha vonósnégyes (Budapest), Gál Sándor (Kassa), Komáromi Jókai Színház, Dr. Gecsényi Lajos (Bécs), Dr. Fazekas István (Bécs), Király Károly (Sepsiszentgyörgy), Csutak István (Csíkszereda), Dr. Bóna István (Dunaújváros), Kátai Zoltán (Mosonmagyaróvár), Dr. Litván György (Budapest), Dr. Molnár Szabolcs (Bukarest), Dr. Reinhart Erzsébet (Bukarest), Nyisztor Ilonka (Ónfalva), Módos Péter (Budapest), Pomogáts Béla (Budapest), Módos Márton (Budapest), Farkas János (Budapest), Tófalvi Zoltán (Marosvásárhely), Lorincz Ágnes (Szatmárnémeti), Veres Árpád (Bécs).

1995:

Xantus Gábor (Kolozsvár), Kaláka együttes (Budapest), Faragó Laura (Budapest), Kányádi Sándor (Kolozsvár), Dr. Balázs Béla (Budapest), Dr. Deák Erno (Bécs), Dr. Katona Tamás (Budapest), Lang András (Bécs), bécsi "Széchenyi István " cserkészcsapat, Délibáb tánccsoport, Székely Szabó Zoltán (Bécs), Dr. Zombori István (Szeged), Dr. Rédei Károly (Bécs), Jerzy Kochanowski (Budapest), Konrad Sutarski (Budapest), Dalmay Árpád (Beregszász), Juhász Ferenc (Budapest), Puskás Magdolna (Bécs), Györffy László (Budapest), lendvai Versmondó Stúdió és az Igricek, Dr. Peisch Sándor (Bécs), Engelmayer Ákos (Varsó), Lajtha vonósnégyes (Budapest), Liszt Ferenc énekkar (Bécs), komáromi Jókai Színház, Gaal György (Kolozsvár), Dr. Manherz Károly (Budapest), Ghymes együttes (Felvidék), Máté Otília (Budapest), Böröndi Lajos (Mosonmagyaróvár), Bécsi Magyar Iskola, Veres Árpád (Bécs).

1994:

Dr. Torgyán József (Budapest), Matuska Márton (Újvidék), Markó Béla (Marosvásárhely), Dr. Kiss Gy. Csaba (Budapest), Dr. Éger György (Budapest), Dr. Gereben Ferenc (Budapest), Dr. Tóth Zoltán (Budapest), Albert Ámos (Sepsiszentgyörgy), Balogh Ferenc (Kolozsvár), Köto József (Kolozsvár), Kató Béla (Illyefalva), Sylvester Lajos (Sepsiszentgyörgy), Bartunek István (Erdély), Kiss Jeno (Erdély), Magyari Nándor Lajos (Erdély), Dr. Balázs Béla (Bécs), Dobos László (Pozsony), Hármashalmi Muvelodési Együttes, Délibáb Tánccsoport, "Széchenyi István" cserkészcsapat (Bécs), Monoszlóy Katalin (Bécs), Dr. András Károly (München), Dr. Smuk András (Bécs), Csoóri Sándor (Budapest), Valentiny Géza (Bécs), Musica Antiqua Hungarica (Budapest), Gruppen-hecc kabaré-együttes (Marosvásárhely), Tófalvi Zoltán (Marosvásárhely), Dr. Szentmártoni Szabó Géza (Budapest), Dévai Nagy Kamilla (Budapest), Erdélyi György (Budapest), Dr. Pápai Lajos (Gyor), Schermann Rudolf (Bécs), Székely Szabó Zoltán (Bécs), Camarata Pannonica Együttes (Burgenland), Gazda József (Kovászna), Petrás Mária (Budapest), Dr. Szegedy-Maszák Mihály (Budapest), Dr. Kósa László (Budapest), Dr. Tokéc
zki László (Budapest), Gömöri György (Cambridge), Koncsol László (Pozsony), Maczkó Mária (Tura).

1993:

Marosvásárhelyi színészek: Csergoffy László, Gáspárik Attila, Hunyadi László, Nagy László, Nagy István, Kárp György, Szélyes Ferenc, Tokés László (Nagyvárad), Dr. Kosáry Domonkos (Budapest), Dobos László (Pozsony), Dr. Szabad György (Budapest), Bokréta kórus, Délibáb Tánccsoport (Bécs), Liszt Ferenc énekkar (Bécs), "Széchenyi István" cserkészcsapat (Bécs), Boráros Imre (Komárom), Tempfli József (Nagyvárad), Dr. Czeizel Endre (Budapest), Droppa György (Budapest), Dr. Juhász László (Fraknó), Dr. Varga Zoltán (Veszprém), Dr. Jeszenszky Géza (Budapest), Dr. Stier Miklós (Bécs), Dr. Smuk András (Bécs), Szilágyi Zsolt (Sepsiszentgyörgy), Szilágyi Mária (Sepsiszentgyörgy), Beke György (Budapest), komáromi Concordia énekkar, Dr. Borbándi Gyula (München), Fekete György (Budapest), Dr. Deák Erno (Bécs), Monoszlóy Dezso (Bécs), Monoszlóy Katalin (Bécs), Valentiny Géza (Bécs), Dévai Nagy Kamilla (Budapest), Mura-vidéki magyar vendégek